دسته بندی: تغذیه مناسب گروه خون O

تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون O

جداول زیر از کتاب “مبارزه با پیری با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »