دسته بندی: تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون AB

جداول زیر از کتاب “مبارزه با آرتروز با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »
تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون B

جداول زیر از کتاب “مبارزه با آرتروز با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »
تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون A

جداول زیر از کتاب “مبارزه با پیری با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی متناسب با

ادامه مطلب »
تغذیه بر اساس گروه خون

تغذیه مناسب گروه خون O

جداول زیر از کتاب “مبارزه با پیری با علم گروه خونی” نوشته دکتر آدامو تهیه شده اند که شامل تنها چندین مورد از مواد غذایی

ادامه مطلب »