دسته بندی: ترشی میکس ژاپنی (ترشی مخلوط قارچ و جوانه)