دسته بندی: کالری ماهیها

دستور آشپزی

کالری ماهی ها

کالری ماهیها ماهی ها ی خام نوع میزان کالری نوع میزان کالری اردک ماهی (۱۰۰ گرم) ۸۸ شمشیر ماهی (۱۰۰ گرم) ۱۲۰ ازون برون (۱۰۰

ادامه مطلب »